Arbeit-Informationen-persisch

اطلاعات مربوط به کار

 

کسی که می خواهد به عنوان آواره در آلمان کار کند، باید پیش نیازهای پایه ای زیر را برآورده کند: پیش نیازهای پ ایه ای  Voraussetzungen

بروشور تکمیلی ‏IHK‏ برای صاحبان شرکت ها:2017 DIHK‏  راهنمای+یکپارچگی+آوارگان+در+آموزش+و+اشتغال…‏

  Ausbildung در اینجا اطلاعات مربوط به آموزش شغلی را ملاحظه می کنید: آموزش

 Schritte zum Arbeitsplatz چگونه می توان برای یک موقعیت کاری یا آموزشی درخواست ارائه کرد؟ مراحل گرفتن یک موقعیت کاری

در اشتغال ب(Berufsausübung) یک شغل به چه چیزی باید توجه کرد؟ اشتغال به یک شغل

گزینه های دیگر: یک سال اجتماعی داوطلبانه (‏FSJ‏) یا خدمت داوطلبانه فدرال (‏BFD‏):  FSJ‏ و ‏BFD

برای آشنایی با حوزه های مختلف شغلی، کارآموزی یا فعالیت های داوطلبانه مناسب هستند: شکل های Besondere Formenویژه اشتغال

  «اطلاعاتکارآلمانی»‏

Arbeitsinformationen Deutsch


نکته:

با این اطلاعات مربوط به کار و آموزش که بر شرایط موجود در شوبیش هال تمرکز دارند، راهنمایی های «کار و آموزش» در اپلیکیشن ‏INT‏ شوبیش هال برای پناهجویان و آوارگان و نیز فعالان داوطلبِ همراهی کننده آنها، تکمیل می شوند.

هدف از آنها، ارائه ‎یک آشنایی نخستین، معرفی پیش نیازهای ضروری و گزینه های دسترسی به کار و آموزش است.

این امر، درست است حتی اگرچه بسیاری از حوزه های موضوعی همواره تغییر می کنند. ما تلاش می کنیم تا اطلاعات را به روز نگه داریم (معتبر: ژانویه ‎2018‏) اگر در هنگام مرور و/‎یا استفاده، با تناقض ها، عبارات نامفهوم یا اشتباهاتی روبرو شدید، از شما خواهشمندیم به ما اطلاع دهید.

ما با کمال میل از پیشنهادات سازنده استقبال می کنیم.

از حمایت گسترده و ارزشمند، به ویژه سپاسگزاریم:‏

آژانس کار شوبیش هال / تاوبربیشوفهایم

اداره مهاجرت اداره ناحیه شوبیش هال مرینا کولر

اداره امور اتباع خارجی شهر شوبیش هال

گروه دوستی پناهندگان شوبیش هال بریگیت کروگر، اوسولا لاودنباخ

مرکز کار شوبیش هال

مدرسه بزرگسالان شوبیش هال توماس گرستنبرگ، مارسل میارا

از صمیم قلب از حامیان مالی خود سپاسگزاریم:

–‏ جماعت کلیسای کاتولیک شوبیش هال – کریستوس کونیگ – از طریق اسقف نشین روتنبورگاشتوتگارت

–‏ شهرداری شوبیش هال

–‏ ‏Rotary Club‏ شوبیش هال

ویرایش:

پروفسور دکتر هارتموت زیبرت، ‏Rotary Club‏ شوبیش هال و گروه دوستی پناهندگان شوبیش هال

hsiebert@office-sha.de

تراوگوت هالد: گروه دوستی پناهندگان شوبیش هال؛ t_hald@gmx.de